Reagencie Quick Panoptic

Sada hematologických farbív na stanovenie diferenciálneho počtu krvných buniek

 

BALENIE: REAG-QUICK Panoptic 3x200 ml

Štandardizovaná sada farbív na jednoduché, rýchle a reprodukovateľné farbenie hematologických a cytologických preparátov a preparátov pripravených zo vzoriek kostnej drene.

 

Činidlá:

1. REAG-FIX PANOPTIC – Fixačný roztok (REF 31011; 31017)

2. REAG-RED PANOPTIC – Eozinofilný roztok (REF 31016; 31018)

3. REAG-BLUE PANOPTIC – Bazofilný roztok (REF 31015; 31019)

 

Bezpečnostné upozornenie:

Fixačný roztok tejto sady je silne horľavý a pri inhalácii, perorálnom požití a kontakte s kožou je toxický. V prípade perorálneho požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože/očí okamžite vykonajte výplach kože/očí veľkým objemom vody, trvajúcim najmenej 15 minút a rýchlo vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade inhalácie výparov vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

 

Skladovanie:

Sadu je potrebné skladovať na suchom mieste pri teplotách od 15 do 32 °C, mimo dosahu ohňa.

Pre minimalizovanie evaporácie je nutné aby bol fixačný roztok ak ho nepoužívate hermeticky uzavretý. Nepoužívajte roztoky po dátume expirácie, ktorý je vyznačený na obale.

 

Postup:

1.      Naplňte jednotlivé činidlá do samostatných farbiacich kadí.

2.      Pripravte si krvný náter.

3.      Ponorte vysušený krvný náter do fixačného roztoku (REAG-FIX) na približne 1 sekundu.

4.      Ponorte krvný náter do eozinofilného roztoku (REAG-RED) na približne 1 sekundu. Toto zopakujte 5 krát.

5.      Ponorte krvný náter do bazofilného roztoku (REAG-BLUE) na približne 1 sekundu. Toto zopakujte 10 krát.

Intenzita a pomer červeného/modrého zafarbenia buniek môže byť ovplyvnený počtom ponorení v danom roztoku. Oplachovanie preparátu destilovanou vodou medzi jednotlivými farbeniami, resp. krokmi nie je potrebné.  

6.      Opláchnite ofarbený preparát destilovanou vodou a vysušte ho.

7.      Vyšetrite preparát pod mikroskopom.

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak, English:
+421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets