Policy

Zásady ochrany osobných údajov

Berte prosím na vedomie, že každý súbor, obrázok, video, alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý Používatelia nahrajú na stránky all4vets.eu sa stáva publikovaným obsahom, a preto nie je považovaný za "osobné údaje", a nie je teda predmetom ochrany osobných údajov.

základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje správcu osobných údajov:

All4vets spol. s r.o., Potočná 14, 921 01 Piešťany, kontaktný e-mail: info@all4vets.eu

(Spoločne ďalej tiež "All4vets" alebo "my"),

1. All4vets správcom osobných údajov

All4vets vystupuje v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom Užívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia webové stránky All4vets.

Prečo spracovávame osobné údaje? Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenie právnych povinností spracováva All4vets najmä osobné údaje získané od Používateľa pri vyplnení kontaktných, registračných, objednávkových, platobných a fakturačných formulárov na našich stránkach.

All4vets spracováva ďalej údaje, ktoré získa od Užívateľa a ďalších fyzických osôb tým, že používajú systém All4vets alebo navštívi naše webové stránky:

• súbory cookie (Cookies sú malé textové súbory, ktorý prehliadač ukladá na vašom zariadení preto, aby mal prístup k informáciám potrebným pre správne fungovanie nášho systému. Používame niekoľko typov cookies pre autentizáciu používateľov, sledovanie ich preferencií a pre sledovanie výkonu našich marketingových kampaní. Súbory cookies môžete kedykoľvek zmazať alebo vypnúť, ale upozorňujeme, že vám to zabráni v používaní nášho systému.);

• súbory denníka (IP adresu, príp. Iné online identifikátory).

Po akú dobu osobné údaje spracovávame? Osobné údaje Užívateľov sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu nevyhnutne potrebnú na zaistenie bezpečnosti služby a pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov.

2. All4vets spracovateľom osobných údajov

All4vets poskytuje Užívateľovi dátový priestor na účely uloženie dát prevádzkovaných v rámci systému All4vets, a to na serveroch All4vets. Súčasťou dát užívateľa môžu byť tiež osobné údaje iných fyzických osôb (subjektov údajov). Vo vzťahu k týmto osobným údajom vystupuje All4vets ako spracovateľ osobných údajov. Správcom týchto osobných údajov je sám Užívateľ. V zmysle čl. 28 GDPR uzatvárajú správcu a spracovateľ (All4vets) Zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá je k dispozícii tu.

 

Aký je účel spracovania a ako nakladáme s dátami? All4vets nevykonáva s dátami Užívateľa vrátane osobných údajov akejkoľvek operácie, okrem ich uloženie na serveroch All4ves, žiadnym spôsobom do nich nezasahuje, nemení je, nesprístupňuje ani ich neposkytuje tretím osobám (okrem ich sprístupnenie štátnym orgánom v súlade so zákonom), ak v zmluve nie je ustanovené inak. Jediným účelom nakladania s týmito osobnými údajmi je ich uchovávanie a možnosť sprístupnenia Používateľovi.

3. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Webnode neodovzdáva osobné údaje žiadnym iným správcom.

Spracovateľovi osobných údajov sú:

• spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené na vykonávanie účtovných operácií;

• spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa IT riešením, ktoré sú poverené na vykonávanie IT administrácie a vývoji softvérových programov, ktoré Webnode využíva;

• spoločnosti, príp. podnikajúce fyzické osoby, poskytujúce serverové služby, ktoré sú poverené ukladaním dát;

• spoločnosti, ktoré poskytujú platobné služby;

• spoločnosti poskytujúce služby v oblasti rozosielanie e-mailových správ;

• spoločnosti poskytujúce služby v oblasti registrácie domén;

• spoločnosti poskytujúce služby v oblasti autentizácie pomocou sociálnych sietí.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom.

4. Práva dotknutých osôb

Ako subjekt údajov máte právo: a) na prístup k osobným údajom; b) na opravu osobných údajov; c) na vymazanie osobných údajov; d) na obmedzenie spracovanie; e) namietať proti spracovaniu; f) na prenosnosť údajov; g) predložiť sťažnosť dozorného úradu; h) na informácie o oprave alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania; i) byť informovaný v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov; j) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú vaše práva opísané v Nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať aj uplatniť ostatné práva subjektu, a to zaslaním vašej požiadavky na e-mailovú adresu info@all4vets.eu

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets