Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
klient, iná fyzická osoba
(Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách podľa čl.13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“), v súlade s § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov: 
Hlavný prevádzkovateľ:  Medical Uniforms spol. s.r.o.
Sídlo / Miesto podnikania: Radlinského 7685/37, 921 01  Piešťany  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 36628/T 
IČO:  50049003 
DIČ:  2120160834
IČDPH: SK2120160834
Konateľ: MVDr. Tomáš Schuster, Radana Chnápková
Web stránka: www.medical-uniforms.sk
E-mail firemný: info@medical-uniforms.sk, tomas.schuster@all4vets.eu
Telefón: 0908746478
Spoločný prevádzkovateľ: All4vets spol.s.r.o. 
Sídlo / Miesto podnikania: Radlinského 7685/37, 921 01  Piešťany  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 27944/T
IČO: 46304614
DIČ:  2023316229
IČDPH: SK2023316229
Konateľ: MVDr. Tomáš Schuster, MVDr. Katarína Čentešová
Web stránka: www.all4vets.eu
E-mail firemný: info@all4vets.eu
Telefón: 0907145915
Spoločný prevádzkovateľ: Catopharm spol. s.r.o.
Sídlo / Miesto podnikania: Radlinského 7685/37, 921 01  Piešťany
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo:  36163/T 
IČO: 35949341
DIČ:  2022044145
IČDPH: SK2022044145
Konateľ: MVDr. Katarína Čentešová, MVDr. Tomáš Schuster 
Web stránka: www.catopharm.sk
E-mail firemný: info@catopharm.sk
Telefón: 0915974046
ďalej „Prevádzkovateľ“ v jednotnom čísle alebo „Spoloční prevádzkovatelia“.
sú prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom informácia  o účele môže byť obsiahnutá v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovená priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom. 
Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách nasledovne:
2. Zodpovedná osoba prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nemá z GDPR povinnosť menovať zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ určil podľa odporúčaní „Pracovnej skupiny A29 WP“ (zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako nezávislý orgán dozoru nad dodržiavaním ochrany osobných údajov), zodpovednú osobu, v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:
Titul, meno, priezvisko: Ing. Dominika Némová 
Kontakt: Tel.: +421 908 746 478, e - mail: all4vets@all4vets.eu 
Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa GDPR a zákona  č.18/2018 Z. z..
V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu.
Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom. 
3. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
IČO:  36064220
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00 
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 h
tel. č.: +421 2 323 132 20
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle §100 zákona.
4. Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách:
Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vo vzťahu ku klientom, pri poskytovaní služieb, podľa ustanovení osobitných právnych predpisov, ktoré ukladajú prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje. 
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  
5. Zásady ochrany osobných údajov 
S ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom. Uvedené opatrenia prevádzkovateľ povinne podľa potreby aktualizuje.
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania podľa príslušných právnych predpisov.
Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania to bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z..
6. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané? 
Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov sú jednotlivo uvedené v informácií o účeloch spracúvania.
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov pre účely:
I. Vedenia evidencie, identifikácie a naplnenia databáz klientov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje služby, v informačných systémoch E-shop a  Objednávkový formulár E-shopu za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru zákazníkom, konečným odberateľom tovaru (uzavretie kúpnej zmluvy realizovanej cez internet - zmluva uzavretá na diaľku a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa), prostredníctvom e-shopu na webovej stránke prevádzkovateľa stanovenom osobitnými predpismi t.j. najmä osobné údaje zákazníkov e-shopu nevyhnutné na uzavretie zmluvy v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska zákazníka, e-mail, telefónne číslo; pri platbe kartou sú potrebné aj osobné údaje zákazníka nevyhnutné na uskutočnenie platby cez Internet. 
Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu, alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania:
čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) – plnenie zmluvy,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Kategória dotknutých osôb 
Klienti prevádzkovateľa, ktorým sú poskytované služby.
Kategórie príjemcov:
Kuriérske a doručovateľské spoločnosti.
Štátne orgány, ktoré podľa osobitných zákonov majú ustanovené kontrolné právomoci v oblasti elektronického obchodovania.
Právny základ poskytovania a sprístupnenia:
podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri kuriéroch alebo doručovateľských spoločnostiach (ďalej spoločne len „doručovatelia“), ktorí nepostupujú podľa zákona č. 324/2011 Z. z., j:  
keď dochádza k objednaniu doručovateľskej/prepravnej služby priamo od dotknutej osoby, právnym základom pre spracúvanie osobných údajov objednávateľa služby je zmluva medzi dotknutou osobou a doručovateľom,  
keď dochádza k výkonu doručovateľskej/prepravnej služby na základe výberu takejto služby priamo v prostredí e-shopu za účelom dodania zakúpeného tovaru, právnym základom doručovateľa je súhlas kupujúceho,
keď dochádza k doručovateľskej/prepravnej službe na základe pokynu e-shopu, právnym základom je zmluva medzi zákazníkom a e-shopom.  
Kategórie príjemcov v zahraničí:
Prenos osobných údajov do zahraničia prevádzkovateľ nevykonáva.
II. Pre účely plnenia ďalších zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov SR a EÚ podľa osobitných predpisov.
III. Pre účely vedenia správy registratúry podľa osobitných predpisov.
Vaše osobné údaje budú spracúvané pre účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa pri poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov):
I. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho dobrovoľného a jednoznačného súhlasu pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov). 
Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný.
Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať písomne alebo e-mailom na našej emailovej adrese: info@medical-uniforms.sk, tomas.schuster@all4vets.eu. 
Právny základ spracúvania:
Odosielanie newsletterov osobám bez predchádzajúceho právneho vzťahu (ak osoba nie je a nebola zákazníkom):
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) so súhlasom dotknutej osoby – klienta so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odosielanie newsletterov osobám s predchádzajúcim právnym vzťahom (ak osoba je zákazníkom)
Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) je oprávnený záujem prevádzkovateľa e-shopu, informovanie zákazníka o novom tovare a službách e-shopu s cieľom podporiť ich predajnosť podľa článoku č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
7. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy - kuriérske a doručovateľské spoločnosti,
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby,
štátne orgány, ktoré podľa osobitných zákonov majú ustanovené kontrolné právomoci v oblasti elektronického obchodovania.
8. Dokumentácia o primeraných zárukách ochrany práv dotknutej osoby.
Záväzné  vnútorné pravidlá prevádzkovateľa.
Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach.
„Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov prevádzkovateľa.
9. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že neuskutočňuje ani nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.
10. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania? 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania dotknutých osôb podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
11. Webová stránka prevádzkovateľa
Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah navštívenej webovej stránky prevádzkovateľa do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie. 
Právny základ spracúvania:
Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - podaniu informácií verejnosti o poskytovaných službách súvisiacich s prevádzkovaním zdravotnej starostlivosti a kúpeľnej liečby a zabezpečenia prevádzkovania webovej stránky prevádzkovateľa, podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V tomto kontexte je v oblasti spracovania osobných údajov v našom záujme zabezpečiť bezpečnú prevádzku webovej stránky prevádzkovateľa a informovanie verejnosti cez našu webovú stránku.
12. Cookies
Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky webovej stránky prevádzkovateľa Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies. 
Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie webovej stránky prevádzkovateľa. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.
Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.  
Používame nasledujúce typy súborov cookie:
Základné/nevyhnutné cookie súbory.
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.
Funkčné cookie.
Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.
Súbory cookie výkonu/štatistiky.
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda anonymné.
Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webovej stránky - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky. Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.
13. Google Universal analytics
Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics a reklamného systému Google AdWords, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 
Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. 
Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o používaní našich
webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Google Analytics sme v záujme anonymizovaného evidovania IP adries rozšírili o kód „gat._anonymizeIp();“, (tzv. IP masking).
IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto Google z našej iniciatívy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú týmto anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť 
Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a priebehu návštevy. Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. 
IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie údajov. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. 
Google dodržiava Zásady o ochrane osobných údajov Dohody „US Safe Harbor“ a je registrovaný v rámci programu „Safe Harbor“ amerického ministerstva obchodu.
Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte.
Ako dlho si informácie ponechávame? To závisí od typu súborov cookie. Platnosť súborov typu „session cookie“ vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie vrátane lokálne zdieľaných objektov („Flash cookie“) majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.
Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.
 
Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť. Môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný pod nasledovným odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).
14. Sociálna sieť Facebook 
Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). 
Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať  server Facebook, ktoré z internetových stránok prevádzkovateľa ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook https://www.facebook.com/policy.php. 
Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou internetových stránok prevádzkovateľa. 
15. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane? 
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný štátny archív).  Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania slúžia  Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.  
Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel marketingu spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte, najdlhšie 5 rokov.
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.
16. Aké máte práva?  
Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.  
Právo na prístup - právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov a právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.   
Právo na informáciu - o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
Právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú vaše osobné údaje - ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.  
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.    
Právo  namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.    
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  
Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania - podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v zmysle § 33 ods. 3 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bez ohľadu na rozdelenie zodpovednosti Spoločnými prevádzkovateľmi v tejto vzájomnej dohode u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi. 
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvajú, má v zmysle § 33 ods. 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo prístupu k základným  častiam  dohody spoločných prevádzkovateľov, najmä identifikáciu jednotlivých prevádzkovateľov, predmet zmluvy, ustanovenia upravujúce delenie ich vzájomných právomocí vo vzťahu k dotknutej osobe a jej osobným 
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva.
Ak prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 Nariadenia GDPR odmietnuť konať na základe žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.
17. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste dovŕšil vek 15 rokov, ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
Piešťany dňa: 01.06.2020
       
Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa:
Image               MVDr. Tomáš Schuster 
konateľ, Medical Uniforms spol. s.r.o.
 
(Štatutárny orgán prevádzkovateľa, alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)
 
 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

klient, iná fyzická osoba

 

(Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách podľa čl.13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“), v súlade s zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

 

1.        Identifikačné a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov:

 

Hlavný prevádzkovateľ:  Medical Uniforms spol. s.r.o.

Sídlo / Miesto podnikania: Teplická 2246/111A, 921 01  Piešťany  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 36628/T 

IČO:  50049003 

DIČ:  2120160834

IČDPH: SK2120160834

Konateľ: MVDr. Tomáš Schuster, Radana Chnápková

Web stránka: www.medical-uniforms.sk

E-mail firemný: info@medical-uniforms.sk, tomas.schuster@all4vets.eu

Telefón: 0908746478

 

Spoločný prevádzkovateľ: All4vets spol.s.r.o. 

Sídlo / Miesto podnikania: Teplická 2246/111A, 921 01  Piešťany  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 27944/T

IČO: 46304614

DIČ:  2023316229

IČDPH: SK2023316229

Konateľ: MVDr. Tomáš Schuster, MVDr. Katarína Schuster Čentešová

Web stránka: www.all4vets.eu

E-mail firemný: info@all4vets.eu

Telefón: 0907145915

 

Spoločný prevádzkovateľ: Catopharm spol. s.r.o.

Sídlo / Miesto podnikania: Radlinského 7685/37, 921 01  Piešťany

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo:  36163/T 

IČO: 35949341

DIČ:  2022044145

IČDPH: SK2022044145

Konateľ: MVDr. Tomáš Schuster, MVDr. Katarína Schuster Čentešová, MVDr. Andrej Pavlačka 

Web stránka: www.catopharm.sk

E-mail firemný: info@catopharm.sk

Telefón: 0915974046

 

Spoločný prevádzkovateľ: MED Uniforms, spol. s r.o.

Sídlo / Miesto podnikania: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo:  27944/T 

IČO: 55 198 848

DIČ:  2121927071

Konateľ: Ing. Dominika Galbavá Némová, MVDr. Tomáš Schuster

Zastúpený: MVDr. Tomáš Schuster - konateľ

Web stránka: www.med-uniforms.com

E-mail firemný: info@meduniforms.sk

Telefón: +421 33 321 77 10

 

Ďalej len „Prevádzkovateľ“ v jednotnom čísle alebo „Spoloční prevádzkovatelia“.

sú prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

V zmysle Čl. 26 Nariadenia GDPR a  § 33 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa spoloční prevádzkovatelia dohodli na spoločnom spracúvaní osobných údajov.

Technické prostriedky a informačné systémy určené pre spracúvanie osobných údajov sú vo vlastníctve hlavného prevádzkovateľa Medical Uniforms spol. s.r.o. so sídlom Teplická 2246/111A, 921 01  Piešťany, kde sú aj osobné údaje spoločných prevádzkovateľov spracúvané na základe „Dohody spoločných prevádzkovateľov o určení  účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov v informačných systémoch spoločnými prevádzkovateľmi“ zo dňa 07.02.2023, uzatvorenej v súlade s čl. 26 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES a § 33 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom informácia  o účele môže byť obsiahnutá v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovená priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom. 

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách nasledovne:

2.        Zodpovedná osoba prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nemá z GDPR povinnosť menovať zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ určil podľa odporúčaní „Pracovnej skupiny A29 WP“ (zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako nezávislý orgán dozoru nad dodržiavaním ochrany osobných údajov), zodpovednú osobu, v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Dominika Galbavá Némová 

Kontakt: Tel.: +421 33 321 77 10, e - mail: info@meduniforms.sk

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa

spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa GDPR a zákona  č.18/2018 Z. z..

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu.

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom. 

3.        Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

IČO:  36064220

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 h

tel. č.: +421 2 323 132 20

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle §100 zákona.

 

4.        Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách:

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vo vzťahu ku klientom, pri poskytovaní služieb, podľa ustanovení osobitných právnych predpisov, ktoré ukladajú prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje. 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  

5.        Zásady ochrany osobných údajov 

S ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom. Uvedené opatrenia prevádzkovateľ povinne podľa potreby aktualizuje.

Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania podľa príslušných právnych predpisov.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania to bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z..

6.        Oprávnená osoba.

Prevádzkovateľ/Sprostredkovateľ spracúva v zmysle § 5 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré boli poučené podľa čl. 29 a čl. 32 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a § 36 a § 39 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov, o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. 

Osoby oprávnené spracúvať osobné údaje prevádzkovateľa sú ustanovené prevádzkovateľom v „Projekte na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa, podľa normatívy Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (General Data Protection Regulation ďalej len „GDPR“) a  zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „Projekt GDPR“).“ v „Doplnkovej dokumentácii“ prevádzkovateľa v „Doložkách“ k „Projektu GDPR“ prevádzkovateľa – „Určenie osôb oprávnených spracúvať osobné údaje v informačných systémoch  prevádzkovateľa“ na určených pracovných zaradeniach a na základe pracovnej náplne a určenia sú oprávnené v prostredí prevádzkovateľa spracúvať v mene prevádzkovateľa osobné údaje, citlivé a chránené údaje prevádzkovateľa, zaznamenané a spracúvané v IS prevádzkovateľa s určeným stupňom prístupu a oprávnenia. 

Osoby oprávnené spracúvať osobné údaje prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, sa pri svojej práci riadia zásadami etického správania ku klientom, ktoré sa plne zhoduje z požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Oprávnená osoba preukáže príslušnosť k prevádzkovateľovi na požiadanie dotknutej osoby.

7.         Mlčanlivosť

Povinnosť mlčanlivosti o dôverných obchodných informáciách, osobných údajoch je súčasťou pracovných zmlúv medzi prevádzkovateľom a zamestnancami, ktorí prichádzajú počas výkonu svojich činností do styku s týmto typom informácií a je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Povinnosť mlčanlivosti o dôverných obchodných informáciách, osobných údajoch pri zverení spracúvania osobných a chránených údajov prevádzkovateľa tretej strane a sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa, je súčasťou zmlúv medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, resp. inými subjektmi, ktoré prichádzajú počas výkonu svojich činností do styku s týmto typom informácií, čo je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

8.        Sprostredkovateľ 

Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ sprístupňuje a poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom. 

Prevádzkovateľ sprístupňuje a poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom pre účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľom na základe ustanovení osobitných právnych predpisov.

Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvnými podmienkami uvedenými v osobitnej zmluve - Mandátna zmluva zo sprostredkovateľom uzatvorená podľa § 34 odseku 1, 3 a 7 zákona o ochrane osobných údajov, alebo iným právnym úkonom, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorom je ustanovený predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. 

Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe súhlasu uvedeného v písomnej zmluve. 

9.        Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané? 

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov sú jednotlivo uvedené v informácií o účeloch spracúvania.

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov pre účely:

I. Vedenia evidencie, identifikácie a naplnenia databáz klientov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje služby, v informačných systémoch E-shop a  Objednávkový formulár E-shopu za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru zákazníkom, konečným odberateľom tovaru (uzavretie kúpnej zmluvy realizovanej cez internet - zmluva uzavretá na diaľku a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa), prostredníctvom e-shopu na webovej stránke prevádzkovateľa stanovenom osobitnými predpismi t.j. najmä osobné údaje zákazníkov e-shopu nevyhnutné na uzavretie zmluvy v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska zákazníka, e-mail, telefónne číslo; pri platbe kartou sú potrebné aj osobné údaje zákazníka nevyhnutné na uskutočnenie platby cez Internet. 

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu, alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania:

čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) – plnenie zmluvy,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Kategória dotknutých osôb 

Klienti prevádzkovateľa, ktorým sú poskytované služby.

Kategórie príjemcov:

Kuriérske a doručovateľské spoločnosti.

Štátne orgány, ktoré podľa osobitných zákonov majú ustanovené kontrolné právomoci v oblasti elektronického obchodovania.

Právny základ poskytovania a sprístupnenia:

podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri kuriéroch alebo doručovateľských spoločnostiach (ďalej spoločne len „doručovatelia“), ktorí nepostupujú podľa zákona č. 324/2011 Z. z., j:  

keď dochádza k objednaniu doručovateľskej/prepravnej služby priamo od dotknutej osoby, právnym základom pre spracúvanie osobných údajov objednávateľa služby je zmluva medzi dotknutou osobou a doručovateľom,  

keď dochádza k výkonu doručovateľskej/prepravnej služby na základe výberu takejto služby priamo v prostredí e-shopu za účelom dodania zakúpeného tovaru, právnym základom doručovateľa je súhlas kupujúceho,

keď dochádza k doručovateľskej/prepravnej službe na základe pokynu e-shopu, právnym základom je zmluva medzi zákazníkom a e-shopom.  

Kategórie príjemcov v zahraničí:

Prenos osobných údajov do zahraničia prevádzkovateľ nevykonáva.

II. Pre účely plnenia ďalších zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov SR a EÚ podľa osobitných predpisov.

III. Pre účely vedenia správy registratúry podľa osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané pre účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa pri poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov):

I. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho dobrovoľného a jednoznačného súhlasu pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov). 

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný.

Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať písomne alebo e-mailom na našej emailovej adrese: info@meduniforms.sk. 

Právny základ spracúvania:

Odosielanie newsletterov osobám bez predchádzajúceho právneho vzťahu (ak osoba nie je a nebola zákazníkom):

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) so súhlasom dotknutej osoby – klienta so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odosielanie newsletterov osobám s predchádzajúcim právnym vzťahom (ak osoba je zákazníkom)

Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) je oprávnený záujem prevádzkovateľa e-shopu, informovanie zákazníka o novom tovare a službách e-shopu s cieľom podporiť ich predajnosť podľa článoku č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

10.        Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy - kuriérske a doručovateľské spoločnosti,

zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

zaisťujúce marketingové služby,

štátne orgány, ktoré podľa osobitných zákonov majú ustanovené kontrolné právomoci v oblasti elektronického obchodovania.

11.        Dokumentácia o primeraných zárukách ochrany práv dotknutej osoby.

Záväzné  vnútorné pravidlá prevádzkovateľa.

Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach.

„Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov prevádzkovateľa.

12.        Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že neuskutočňuje ani nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú iba poskytovatelia cloudových služieb.

13.        Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania? 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania dotknutých osôb podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

14.        Webová stránka prevádzkovateľa

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah navštívenej webovej stránky prevádzkovateľa do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie. 

Právny základ spracúvania:

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - podaniu informácií verejnosti o poskytovaných službách súvisiacich s prevádzkovaním zdravotnej starostlivosti a kúpeľnej liečby a zabezpečenia prevádzkovania webovej stránky prevádzkovateľa, podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto kontexte je v oblasti spracovania osobných údajov v našom záujme zabezpečiť bezpečnú prevádzku webovej stránky prevádzkovateľa a informovanie verejnosti cez našu webovú stránku.

15.        Cookies

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky webovej stránky prevádzkovateľa Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies. 

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie webovej stránky prevádzkovateľa. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.  

Používame nasledujúce typy súborov cookie:

Základné/nevyhnutné cookie súbory.

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.

Funkčné cookie.

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.

Súbory cookie výkonu/štatistiky.

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda anonymné.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webovej stránky - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky. Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.

16.        Google Universal analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics a reklamného systému Google AdWords, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 

Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. 

Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o používaní našich

webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Google Analytics sme v záujme anonymizovaného evidovania IP adries rozšírili o kód „gat._anonymizeIp();“, (tzv. IP masking).

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto Google z našej iniciatívy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú týmto anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť 

Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a priebehu návštevy. Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. 

IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie údajov. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. 

Google dodržiava Zásady o ochrane osobných údajov Dohody „US Safe Harbor“ a je registrovaný v rámci programu „Safe Harbor“ amerického ministerstva obchodu.

Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte.

Ako dlho si informácie ponechávame? To závisí od typu súborov cookie. Platnosť súborov typu „session cookie“ vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie vrátane lokálne zdieľaných objektov („Flash cookie“) majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.

Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

 

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť. Môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný pod nasledovným odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).

17.        Sociálna sieť Facebook 

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). 

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať  server Facebook, ktoré z internetových stránok prevádzkovateľa ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook https://www.facebook.com/policy.php. 

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou internetových stránok prevádzkovateľa. 

18.        Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane? 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný štátny archív).  Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania slúžia  Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.  

Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 

Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel marketingu spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte, najdlhšie 5 rokov.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

19.        Aké máte práva?  

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.  

Právo na prístup - právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov a právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.   

Právo na informáciu - o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú vaše osobné údaje - ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.  

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.    

Právo  namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.    

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  

Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania - podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v zmysle § 33 ods. 3 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bez ohľadu na rozdelenie zodpovednosti Spoločnými prevádzkovateľmi v tejto vzájomnej dohode u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi. 

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvajú, má v zmysle § 33 ods. 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo prístupu k základným  častiam  dohody spoločných prevádzkovateľov, najmä identifikáciu jednotlivých prevádzkovateľov, predmet zmluvy, ustanovenia upravujúce delenie ich vzájomných právomocí vo vzťahu k dotknutej osobe a jej osobným 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva.

Ak prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 Nariadenia GDPR odmietnuť konať na základe žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.

20.        Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste dovŕšil vek 15 rokov, ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Piešťany dňa: 15.02.2023

 

MVDr. Tomáš Schuster  - konateľ

Medical Uniforms spol. s.r.o.

 

(Štatutárny orgán prevádzkovateľa, alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

 

  Dokument na stiahnutie nájdete tu:  

 

 

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak, English:
+421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets